Polityka danych Osobowych

Polityka danych Osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

 

Niniejszą Polityką ochrony danych osobowych chcemy przekazać szczegółowe informacje, jakie Twoje dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsze pismo służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, to jest Związek Polskie Okna i Drzwi, ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169192, numer NIP 524 2485676, numer REGON 015638892 (zwanym dalej (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • • listownie, na adres: Związek Polskie Okna i Drzwi., ul. Elektronowa 2, lok. 1.22 , 03-219 Warszawa
 • • mailowo, na adres: biuro@poid.eu

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 • • realizacji celów na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
 • • korzystanie z usług newsletterowych,
 • • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz prowadzonych promocjach,
 • • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – wy
 • • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
 • • w ramach kupna – sprzedaży,
 • • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • • obsługi Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją umowy,
 • • Realizacja obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
 • • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 • • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
 • • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • • obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • • weryfikacji wiarygodności płatniczej

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

 

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:
1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np.
w obsłudze korespondencji,
d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową ;
3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) ,
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
4) organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

 

 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

 

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.
W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia
W związku z realizacją przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.
W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

 

 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
• prawo usunięcia danych osobowych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do sprzeciwu wobec:
• przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
• przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
• Swoje prawa wyżej wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem.
• Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
• Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej w punkcie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
• Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
• Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
• Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
• Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: