Aktualności

PIB Partnerem Merytorycznym XI edycji Kongresu

11 czerwca 2021

Do grona Patronów Merytorycznych wydarzenia dołączyła Polska Izba Budownictwa, która jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 r. oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG.

Domena działania Izby:

• Skupia w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych – współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.

• Reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych – krajowych i zagranicznych – oraz współdziała z innymi organizacjami z obszaru budownictwa.

• Opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji, dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, współpracując z organami administracji Państwa i Parlamentem; uczestniczy w pracach związanych z atestacją i certy kacją wyrobów budowlanych.

• Patronuje krajowym targom budowlanym, przyznając na nich swoje nagrody. Promuje osiągnięcia firm członkowskich na platformie międzynarodowej, wspierając ich uczestnictwo w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych i wyjazdach biznesowych.

• Wspiera działalność członków, ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych; służąc fachowym doradztwem i szkoleniami.

• Promuje wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju eksportu polskich wyrobów budowlanych, intensyfikacji wymiany handlowej z rynkami państw członkowskich UE i wschodnimi oraz służące ochronie rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją rm krajowych i zagranicznych.

• Reprezentuje środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa i wzajemnej pomocy, w dążeniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego – lobby, którego opinie liczą się w walce o interesy polskiego budownictwa.

www.piib.org.pl

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: